Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Sophämtning debiteras, är det av politiska skäl?

Jag sorterar sopor och jag betalar för att bli av med dem. Visst hämtning av sopor med sopbilar och övriga transporter kostar. Även investeringar i förädlingsanläggningar och förbränningspannnor behöver förstås betalas av på. Min undran är dock om inte kostnaderna för Tekniska verken till stor del slutar där? Mina sopor utgör många gånger råvara till nyproduktion. De ursprungliga produkterna har jag som konsument ofta betalat dyrt för, utgör nu en ny råvaruform, betalar jag alltså nu återigen för - men nu för att bli av med. Metall, glas och plast blir till nya produkter, mina matrester blir till biogas och övrigt bränns och ger fjärrvärme. Dessa produkter ger betydande intäkter till Tekniska verken.

Jag har inget problem med att betala för min miljöbelastning, men jag skulle vilja veta om det är av politiska eller ekonomiska skäl jag som sopproducent betalar till Tekniska verken för mitt soputbyte. Vilken vinst/förlust gör Tekniska verken i snitt per hushåll och sopbidrag per år räknat exklusive omkostnader och avbetalningar?

Kommentarer

 • Syftningen i frågeställningen ovan är alltså om sophanteringen ekonomiskt  bär sig självt utan sophämtningsavgifter. Vidare alltså om vad vinsten/förlusten landar på om debitering inte görs.
 • Hej Henrik!

  Vi tackar för dina frågor! Vi har tagit dem vidare till vår avfallsavdelning och återkommer till dig när vi fått svar.

  Med vänlig hälsning

 • Hej Henrik,

  Det är en komplex fråga du ställer och det är svårt att svara kort på den. Men rent principiellt så är insamling av hushållsavfall ett kommunalt ansvar och hanteringen drivs enligt en självkostnadsprincip dvs verksamheten ska bära sina egna kostnader men den ska inte gå med vinst. Uppdraget att hantera hushållsavfall har kommunen lagt på Tekniska verken och verksamheten är redovisad och hålls skild från övrig verksamhet rent ekonomiskt.

  Ska också försöka ge lite mer förklaring till hur det hänger i hop genom att beskriva vad som påverkar avfallshanteringen i Sverige och i Linköpings kommun eftersom du ställer frågor kring politiska och ekonomiska styrmedel:

  Vi tillför 467 kg avfall per person och år i Sverige.Världsnaturfonden, WWF, beräknar att om alla skulle leva som svenskarna gör skulle det krävas fyra jordklot. En slutsats vi kan dra från det är att det finns ett behov av att bidra till att resurser tas om hand i flöden där de kan komma till bäst nytta igen.

  Avfallshantering omgärdas av både internationella,nationella och lokala regler som styr vad vi samhällsmedborgare ska göra med vårt avfall. Det finns också nationella mål och regler för hur olika typer av avfall får hanteras när de ska tas omhand. Dessa har under åren skärpts och förändrats med syftet att styra bort från de mest miljöbelastande metoderna till förmån för miljömässigt bättre hantering. Detta görs genom förbud, påbud och skatter till exempel.

  På samma sätt som vi köper varor från olika aktörer så är det också olika aktörer som ansvarar för att ta hand om dem när de anses vara avfall och precis som du är inne på så finns det då olika sätt att hantera dem på.
  Tidningar och förpackningar ska till exempel tas om hand av dem som tillverkar, importerar och sätter dem på marknaden. För det ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB som samlar in just tidningar och förpackningar i hela landet. För det finns det ett insamlingssystem för allmänheten med de återvinningsstationer som finns runt om kring i Sverige.

  Det som inte kan lämnas till materialåtervinning och som hushållen slänger i soptunnan är såkallat hushållsavfall. Uppdraget att samla in och hantera hushållsavfall är ett kommunalt ansvar som i Linköpings kommun utförs av Tekniska verken. Verksamheten ska bära sina egna kostnader men integenerera vinst, den drivs utifrån en så kallad självkostnadsprincip.  

  Oavsett vilken väg avfallet tar så är det lösningar på att hantera ett avfallsproblem. Avfall skapas av oss i samhället och det måste tas omhand.  
  Motsägelsefullt nog medför merhantering och uppdelning av avfall ökade kostnader. Det behövs större utrymmen,fler insamlingskärl, transporter med anpassade fordon där materialet hålls åtskilt från andra material, lagring, eftersortering, förbehandling,högteknologiska anläggningar anpassade för återvinning eller energiutvinningoch så vidare. Ibland har materialen ett högre ekonomiskt värde, ibland ett lägre.
  Men själva incitamentet till hur avfallet tas omhand är oftast styrt av lagkrav och nationella mål satta för att resurser ska tas tillvara för ett mer hållbartsamhälle.

  Med Vänlig Hälsning
  Susanna Kundservice
 • Tack för svar.

  Hur säkerställs att Tekniska verkens hantering av hushållsavfallet, på kommunens uppdrag, inte genererar vinst - dvs. att självkostnadsprincipen upprätthålls? Här tänker jag på risken för godtycke vad gäller avgifternas storlek och att möjliga höjningsmotiveringar riskerar beakta rikssnitt och liknande?

  Har du/ni vidare någon pekare till den ekonomiska särredovisning för verksamheten som finns redan idag?
 • Hej Henrik,

  Jag har skickat ditt ärende vidare och återkommer till dig angående detta ärende.

  Med Vänlig Hälsning
  Susanna Kundservice
 • Hej igen Henrik,

  Du är välkommen att vända dig direkt till kundservice med dina kontaktuppgifter för fortsatt dialog. Du kan ringa in på 0771- 25 26 27 eller maila på kundservice@tekniskaverken.se

  Med vänlig hälsning,

 • Jag har nu varit i dialog med en representant hos er och är tacksam för den redogörelse jag fått. Jag tänker inte lägga orden i mun på er utan föreslår att ni själva återför huvuddragen i svaret i denna tråd.

  Min egen analys är att det ser ut som det gör med avgifter delvis på grund av historisk men idag kanske mest för att det ska kosta likformigt runt om i landet samt för att inte uppmuntra överkonsumtion. Historiskt tänker jag att sopor generellt i grunden var relativt olönsamma eller rentav kostsamma med stor andel deponiavfall.

  Hade sopor idag ingått i samma ekonomiska system som de förädlingsprodukter som uppstår på 'andra sidan' hade vi säkerligen kunnat få betalt för våra sopor. Vi lever idag i ett sopmonopol där vi betalar för tjänsten att forsla bort soporna. Den ev. vinst soporna ger återförs dock i förlängningen medborgarna i den vinst Tekniska verken delar ut till kommunen som ensamägare.
 • Hej,
  Jag har nu tagit ditt ärende vidare till den berörda avdelningen.

  Önskar dig en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar
  Madeleine Kundservice
 • Hej igen,

  för att undvika dubbelsvar så har alltså Johan Borg givit mig svar som med fördel återges också här.

  /Henrik
 • Hej Henrik!

  Vi kontrollerade med Johan som du talat med och önskar du mer svar eller har fler frågor så är det till honom du är välkommen att ringa. Något ytterligare svar kommer inte att tilläggas i denna konversation.

  Med vänliga hälsningar
  Madeleine Kundservice
 • Hej Hanna,

  jag vet inte vad ni försöker dölja och isf varför - svaret var okomplicerat, tydligt och okontroversiellt. Jag ställde frågan här att tjäna till svar för allmänheten just här. Enda orsaken till att jag gick in i dialog via mail var för att underlätta för er. Naturligtvis räkna jag med officiellt svar.

  Jag gör så att jag återför svaret här istället så får ni i er tur ta ställning till om ni vill censurera ert eget utlåtande genom att avlägsna mitt inlägg. Sammanklippt citat, från två mail:

  "Tekniska verkens intäkter för exempelvis el och värme vid avfallsförbränning har inget att göra med taxan för hushållsavfall mer än att vi (monopolverksamheten) som alla andra kommuner i Sverige får betala en behandlingsavgift för att Tekniska verken eller någon annan förbränningsanläggning tar ut en behandlingsavgift för att elda vårt avfall.

  Det finns inte något värde i avfallet för den som lämnar det. Därav behandlingsavgift för att behandla det. Man får betala för att någon ska ta emot och behandla soporna. Det är så systemet fungerar. Inte unikt för Linköping alltså. Andra kommuner som lämnar sitt avfall för behandling får också betala för att få det behandlat."

  Tack för hjälpen.

  /Henrik

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.